Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu a na  analytické účely využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky ( GDPR )
Obchodné podmienky

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, zákonmi SR a dobrými mravmi.

PREDÁVAJÚCI  Jana Vitkovičová-JANAVI, Kalininova 668/17, O66 01 Humenné, IČO: 45 539 910, DIČ: 1082854014, č. živnostenského registra 720-17021 je prevadzkovateľ internetového obchodu www.janavi.sk  (ďalej len e-shop).

KUPUJÚCI je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa riadi týmito Obchodnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom e-schopu. 

TOVAR je výrobok, ktorý je ponúkaný na stránke e-schopu a je určený k predaju spotrebiteľovi (kupujúcemu ).

Vzťahy medzi KUPUJÚCIM ( fyzická osoba ) a PREDÁVAJÚCIM, ktoré nie sú uvedené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1984 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Vzťahy medzi KUPUJÚCIM ( SZČO a právnické osoby ) a PREDÁVAJÚCIM sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

OBJEDNANIE TOVARU:

Tovar si môžete objednať pomocou nákupného košíka, telefónu 0948 610 051 a e-mailom: info@janavi.sk . Minimálna hodnota nákupu nie je obmedzená. Kúpna cena tovarov na e-shope je uvedená stále vedľa vybraného tovaru. Nie sme platcovia DPH preto zobrazená kúpna cena je s DPH. Platnosť cien tovaru je v deň zverejnenia na stránke e-shopu. V prípade, ak sa na e-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 €“a pod., predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak KUPUJÚCI v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné zadanie Vašich údajov k doručeniu objednávky t.j vyplnenie formuláru. Prijatú objednávku potvrdí PREDÁVAJÚCI e-mailovou správou bezodkladne po jej prijatí. Ak zistí KUPUJÚCI nezrovnalosti týkajúce sa potvrdenej elektronickej objednávky je povinný o tom upovedomiť PREDÁVAJÚCEHO prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. PREDÁVAJÚCI odošle elektronickú faktúru do 24 hodín od doručenia objednávky a následne odošle tovar.

PREDÁVAJÚCI si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v týchto prípadoch:

- v prípade neúplného vyplnenia údajov na dodanie tovaru KUPUJÚCIM 

- ak PREDÁVAJÚCI nie je schopný tovar dodať ( tovar sa už prestal vyrábať , zmenila sa cena od dodávateľa tovaru alebo  vystavená cena tovaru bola chybná ).

Ak takáto situácia nastane PREDÁVAJÚCI bezodkladne kontaktuje KUPUJÚCEHO za účelom dohody o ďalšom postupe.

DODANIE TOVARU:

Tovar si môžete nechať doručiť poštou alebo v meste Humenné doručenie ZDARMA domov, resp. na pracovisko.

Slovenskou poštou a.s. na dobierku

Objednaný tovar bude zaslaný po odoslaní elektronickej faktúry PREDÁVAJÚCIM prostredníctvom Slovenskej pošty formou listovej alebo balikovej dobierky. Za tovar zaplatíte pri preberaní balíka. Kupujúci uhrádza celu sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke + poštovné a balné. Pri prevzatí zásielky je KUPUJÚCI povinný skontrolovať či nie je balík poškodený. Ak zistí poškodenie je povinný na mieste dodania balíka spísať s pracovníkom Slovenskej pošty a.s. protokol o zistenom poškodení spôsobenom počas prepravy. Za nepoškodenú, neotvorenú a originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nie je zdeformovaná a je prelepená nepoškodenou ochrannou páskou.

Poštovné a balné

K objednávke bude účtované poštovné a balné 2,90€ s DPH. Pri objednávke nad 40€ je poštovné a balné ZDARMA. 

Doručenie tovaru sa uskutoční do 3 - 5 pracovných dní od prijatia objednávky, okrem prípadu, keď pri objednávanom tovare bol uvedený iný termín dodania z dôvodu individuálnej objednávky ( napr. 14 dní ). KUPUJÚCI je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Zásielka s tovarom obsahuje faktúru a návod na ošetrovanie tovaru. PREDÁVAJÚCI nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru a za poškodenie tovaru zavinené doručovateľom Slovenskej pošty a.s. alebo nesprávne udanou adresou kupujúcim.

 

Dodanie tovaru sa považuje za splnené aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne a mieste, resp. odmietne tovar prevziať.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

Tovar dodáva PREDÁVAJÚCI výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie Európskej únie sa uskutoční na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné + balné a prípadne ďalších dodacích podmienok.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, zároveň je povinný neneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci odošle tovar na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu PREDÁVAJÚCEHO alebo odovzdá tovar osobne v predajni. PREDÁVAJÚCI je povinný prevziať tovar späť a vrátiť KUPUJÚCEMU najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy sumu zaplatenú za tovar prevodom na bankový účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou na jeho adresu. KUPUJÚCI znáša náklady na vrátenie tovaru -  poštovné ( ak tovar bol doručený poštou ). Vrátenie sumy za zaplatený tovar je podmienený obdržaním tovaru PREDÁVAJÚCIMTovar zaslaný KUPUJÚCIM na dobierku PREDÁVAJÚCI nepreberá. Ak KUPUJÚCI odobral tovar v predajni osobne obdrží hotovosť po predložení pokladničného bloku.

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.    

KUPUJÚCI ( spotrebiteľ ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru a KUPUJÚCEHO. Protokol o odstúpení od zmluvy je uložený v prílohe e-mailu ( potvrdenie objednávky ).

Tovar nesmie byť poškodený a spolu s tovarom musí KUPUJÚCI odovzdať doklad o nadobudnutí, ktorý obdržal pri jeho kúpe  ( ak mate faktúru zašlite fotokópiu ). 

Protokol o odstúpeni od zmluvy

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA:

Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru až do doby, keď KUPUJÚCI po skončení opravy tovar prevzal, sa nepočíta do záručnej doby. V prípade výmeny tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Ku každej zásielke bude priložená faktúra, ktorá nahrádza záručný list.

V prípade uplatnenia reklamácie KUPUJÚCI vyplní reklamačný protokol a zašle ho predávajúcemu e-mailom alebo oznámi telefonicky. Následne reklamovaný tovar po dohode s PREDÁVAJÚCIM doručí s obdržanou faktúrou ( poštou alebo osobne v predajni ).

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má KUPUJÚCI právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Lehota na vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.  Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné  vzťahujúce ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

Reklamačný protokol 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV:

Ak ste neboli spokojný s vybavením Vašej reklamácie alebo sa domievate, že boli porušené Vaše práva, môžete podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi kupujúcim ( spotrebiteľom ) a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona je Slovenská obchodná inšpekcia.

Adresa: Slovenská obchodná inšpekcia

             Ústredný inšpektorát

             Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

             Prievozská 32, p.p. 29

             827 99 Bratislava 27

e- mail: ars@soi.sk

telefón: +421 2 582 72 123

Alternatívne riešenie sporov je bezplatné.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

1. Jana Vitkovičová-JANAVI, Kalininova668/17, 066 01 Humenné, IČO:45 539 910, DIČ: 1082854014, číslo živnostenského registra 720-17021 je prevádzkovateľom    ( ďalej len "predávajúci" alebo "správca") e-shopu www.janavi.sk  a v zmysle  "Nariadenia Európského  parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov "(dalej len GDPR ) spracováva nasledujúce osobné údaje:

- meno a priezvisko,

- adresu / sídlo,

- e-mail a telefónne číslo.

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi Vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods 1 pís. b.) GDPR, t.j. spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a pripadného budúcého uplatnenia a obrany práv a povinnosti zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie   osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c.) a f.) GDPR, t.j. spracovenie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcému zasielané novinky a iné  obchodné správy, tento postup umožňuje §62 ods. 2 a 3 zákona č.351/2011 Z.z. o eletronických komunikáciach, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom odhlásiť , t.j. napríklad zaslaním e-mailu alebo prekliknutím na odkaz v obchodnom oznámení  - ODHLÁSIŤ. E-mailová adresa bude na tento účel spracovávaná po dobu 3 rokov od posledného použitia služby.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonané predávajúcim teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre správcu spracovávajú tiež spracovatelia: 

a.) Poskytovateľ služby Eshop-rychlo.sk, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos, sr.o., so sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, České Budějovive,ČR.  

b.) Doručovacia služba Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

c.) Spracovateľ účtovníctva, Bc. Anna Lukáčová, Zubné 12

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Informácie a prístup k osobným údajom, ich opravy a  vymazanie podľa oddielu 2 a 3 GDPR kupujúci môže kontaktovať  prevádzkovateľa internetového obchodu na e-mailovej adrese: info@janavi.sk  .

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľwebovej stránky www.janavi.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

- základné funkčnosti webovej stránky, 

- merania návštevnosti webovej stránky a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke,

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu, t.j. opravneného záujmu správcu a umožňuje ho čl. 6 ods.písm. 1 f.) GDPR.    

Webovú stránku je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu, tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača  alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 GDPR, ktorá je dostupná v dolnej časti webovej stránky. Vaša namietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webovej stránky, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytváranie štatistik týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc, sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940043 USA

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa GDPR máte právo:

- zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

- vzniesť námietku proti spracovaniu na základe opravneného záujmu správcu, 

- požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,

- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnými predpismi alebo opravnenými záujmami správcu,

- na prenosnosť údajov, pokiaľ  sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

- požadovať kópiu spracovaných osobných údajov,

- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa GDPR porušené v dôsledku spracovania Vaších osobných údajov v rozpore s GDPR,

- podať sťažnosť na : Úrad pre ochranu osobných údajov SR

                               Hraničná 12                               

                               820 07 Bratislava27

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

telefón:+421/2/32313220 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť alebo doplniť. Tieto Zmeny alebo doplnky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na e-shope.

Pred odoslaním objednávky sa KUPUJÚCI oboznámi s obchodnými podienkami vrátane ochrany osobných údajov a zaškrtnutím políčka pred jej odoslaním potvrdzuje, že porozumel ich obsahu a s nimi súhlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zákonov, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

Platnosť od 25.5.2018